Κείμενο: Χρήστος Μιχαήλ
1. Μόλις βάλω προφυλακτικό μου πέφτει

2. Δεν μπαίνει μέσα με τίποτα

3. Δεν μου σηκώνεται, ρε γαμώτη μου, προσπαθώ!

4. Τελείωσα μόλις με κοίταξε

5. 'Aλλαξα γνώμη και θέλω να φύγω

6. Πέθανε; (εκείνη, όχι το πουλί σας)

7. Ωχ! Αίμα!

8. Δεν μπορώ να τελειώσω

9. Δηλαδή, είμαι αδερφή;

10. Εκείνη θέλει κι άλλο, εκείνος θέλει ΩνάσειοΚάθε φορά που θα νιώθετε μόνοι, να σκέφτεστε ότι:

ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣTΗΚΑΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ
11. Η Πίπα του Καπετάν Μανώλη

12. Ανοργασμικές καταστάσεις

13. Μούγκα, αγιοσύνη και ντροπές

14. Στενές επαφές ίδιου τύπου

15. Slave loves Master...

16. Κατάσταση Φίφας

17. Βαράτε την κι ας κλαίτε

18. Αμάν! Έχει κοιλιά!

19. Εγώ, εσύ και η τρελή σου αδελφή

20. Κάτι έρχεται από μέσα μου προς τα έξω μου


MHN EXETE AΠAITHΣEIΣ AΠO ENA ΠPOΦYΛAKTIKO ΠOY KOΣTIZEI 100 ΔPX., EINAI ΦTIAΓMENO ΣTHN AΛBANIA KI EXEI MEINEI ΣTO PAΦI TOY ΠEPIΠTEPA ΠEPIΣΣOTEPO AΠO ΔYO XPONIA

1. Μόλις βάλω προφυλακτικό μου πέφτει

Aπό ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο προφυλακτικό σας ενοχλεί, είτε γιατί είναι στενό (άαουτς!) είτε φαρδύ (να μπω κι εγώ;) είτε λάθος κατασκευασμένο ανατομικά (στράβωσε, στράβωσε, βοήθεια!...). Όλα τα προφυλακτικά δεν είναι ίδια κι αυτό φαίνεται από την τιμή τους, που διαφέρει από είδος σε είδος. Μην έχετε απαιτήσεις από ένα προφυλακτικό που κοστίζει 100 δρχ.· είναι φτιαγμένο στην Αλβανία κι έχει μείνει στο ράφι του περιπτερά περισσότερο από δύο χρόνια. Προτιμήστε προφυλακτικά με ευρωπαϊκά στάνταρ κατασκευής, κάποιας γνωστής μάρκας και κυρίως πάντα από φαρμακεία. Αλλάξτε διάφορες μάρκες και βρείτε αυτή που σας ταιριάζει, αλλά προσέξτε την ημερομηνία λήξης. Εάν παρ' όλα αυτά εξακολουθούν τα προβλήματα, τότε αναζητήστε τα αίτια στον ψυχολογικό παράγοντα και προσπαθήστε να το ξεπεράσετε. Αν, ντε και καλά, επιμένετε για συγκινήσεις, δοκιμάστε τη ρωσική ρουλέτα... (τουλάχιστον έτσι δεν θα πάρετε κι άλλους στον λαιμό σας).

2. Δεν μπαίνει μέσα με τίποτα

Kατ' αρχήν σιγουρευτείτε (με τα δάχτυλα, αν είναι ανάγκη) ότι έχετε βρει τον στόχο. Κατά δεύτερον, το αιδοίο δεν ανοίγει τις πύλες του για να σας υποδεχτεί, εάν πριν δεν έχετε ασχοληθεί επιμελώς με το άτομο που το κουβαλάει. Δεν είναι απλά μία τρύπα που χάσκει και σας περιμένει να μπείτε μέσα, γιατί είσαστε άστεγος και σας λυπήθηκε. Τα προκαταρκτικά παιχνίδια είναι απαραίτητα και όσο πιο πολύ κρατήσουν τόσο καλύτερα θα προετοιμάσουν το έδαφος για τη δική σας εισβολή. Εάν τα φιλάκια, τα χαδάκια, οι δαγκίτσες και οι καυτές ανάσες δεν δείχνουν να βοηθούν, τότε χρησιμοποιήστε βούτυρο. (Ε, εντάξει το 'κανε κι ο Μάρλον, αλλά δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς παρθενογένεση).

3. Δεν μου σηκώνεται, ρε γαμώτη μου, προσπαθώ!

Δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέστε. Προσπαθείστε να μειώσετε το άγχος που σας έχει καταβάλλει. Πιείτε ένα ποτό ή καθίστε για λίγο ξαπλωμένος προσπαθώντας να ηρεμήσετε. Καλό είναι να αποφύγετε το κάπνισμα, γιατί η νικοτίνη λειτουργεί ως ανασταλτικό. Χαλαρώστε και ζητήστε της να μιλήσετε για άσχετα θέματα (την παιδική της ηλικία, το μέλλον, τις ερωτικές της φαντασιώσεις κ.λπ.). Όταν νιώσετε έτοιμος, αν νιώσετε έτοιμος, ξαναρχίζετε. Αλλιώς ζητήστε της να κοιμηθείτε αγκαλιά με τη δικαιολογία ότι αυτό που σας λείπει δεν είναι κάπου να τον χώσετε, αλλά η αγάπη και η τρυφερότητα. Θα σας εκτιμήσει μέχρι εκεί που δεν φαντάζεστε και δεν θα πιστεύει στην καλή της τύχη (trust me and pay the bill).

4. Ôåëåßùóá ìüëéò ìå êïßôáîå

Áõôü åßíáé ðñáãìáôéêÜ ðïëý êáëü, áëëÜ áðü ðïëëïýò ðáñåîçãçìÝíï. Tï íá ôåëåéþíåôå íùñßò óçìáßíåé ðïëëÜ ðñÜãìáôá. Óçìáßíåé üôé ç ó÷Ýóç óáò åßíáé ðåôõ÷çìÝíç, üôé áíõðïìïíåßôå ôïí ÝñùôÜ ôçò, üôé êáôáöÝñíåôå íá âéþíåôå ôï óåî óôïí ìÝãéóôï âáèìü, Þ áðëþò üôé åßóôå ãáúäïýñé (áóôåéåýïìáé). ÅÜí óõìâåß êáé ôçí ðÝìðôç öïñÜ, ôüôå ðáñáäßíåôå óçìáóßá óôï ãåãïíüò Þ Ý÷åôå íá êÜíåôå Ýñùôá áðü ôçí ¢ëùóç ôçò Kùíóôáíôéíïýðïëçò. ÐñïóðáèÞóôå íá óêÝöôåóôå êÜôé Üëëï ôçí þñá ðïõ åñãÜæåóôå -ôïí ÓáìáñÜ- Þ ÷ñçóéìïðïéÞóôå êÜðïéï åéäéêü ðñïúüí êáèõóôÝñçóçò óå ÷Üðé, áëïéöÞ, ðñïöõëáêôéêü, óðñÝé, êñÝìá, ôæåë Þ ðáãùôü.

5. ¢ëëáîá ãíþìç êáé èÝëù íá öýãù

Êáëü åßíáé íá áëëÜæåôå ãíþìç ðñéí âñåèåßôå ãõìíïß óôï êñåâÜôé. ÐñïóðáèÞóôå íá åßóôå üóï ôï äõíáôüí ðéï øý÷ñáéìïé êé åõãåíéêïß ìå ôïí Üëëïí. Ðåßôå ôçí áëÞèåéá, áëëÜ ìáëáêÜ êáé ìå ôáêôéêÞ åêðñïóþðïõ ôçò êõâÝñíçóçò: "ìïõ áñÝóåéò ðïëý, áëëÜ...", "åßóáé ðáíÝìïñöç, áëëÜ Üêïõ íá äåéò ôé óôï êáëü Ýãéíå", "Ý÷ù Ýíáí ðïíïêÝöáëï Üëëï ðñÜãìá...", "ôï îÝñåéò üôé ïé öüñïé èá áíÝâïõí êáé Üëëï;" ê.ëð... (óå êáìéÜ ðåñßðôùóç ìçí áñ÷ßóåôå íá ôñÝ÷åôå ãõìíüò ðñïò ôçí åîþðïñôá öùíÜæïíôáò "âïÞèåéá, ìïõ êëÝâïõí ôï áõôïêßíçôï". Èá êÜíåé ôá ðñÜãìáôá ÷åéñüôåñá).

6. ÐÝèáíå; (åêåßíç, ü÷é ôï ðïõëß óáò)

Ìçí ôñïìïêñáôåßóôå Üäéêá. Ïé óðïõäÝò óôçí Iôáëßá ùò ãõíáéêïëüãïò -ãéá ïêôþ ÷ñüíéá- åðéôÝëïõò Ýðéáóáí ôüðï. ÊáôáöÝñáôå íá ðñïóöÝñåôå óôç óýíôñïöü óáò çäïíÞ óå ôÝôïéï âáèìü, ðïõ ôçí êÜíáôå íá ëéðïèõìÞóåé. AöÞóôå ôá ðáëáìÜêéá êáé ôá ÷ïñïðçäçôÜ ãýñù áðü ôï êñåâÜôé êáé ðñïóðáèÞóôå íá óõíåöÝñåôå ôïí Üíèñùðü óáò (ðåñéôôü íá áíáöÝñù ôï üôé ðåñéìÝíïõìå íá óõíÝëèåé ï Üëëïò êáé ìåôÜ îáíáñ÷ßæïõìå...). ÅÜí ôï ãåãïíüò åðáíáëçöèåß, áðåõèõíèåßôå óå ãéáôñü.

7. Ù÷! Áßìá!

Åäþ ôá ðñÜãìáôá åßíáé êÜðùò ðéï óïâáñÜ. Åßôå Þñèå óôç ößëç óáò îáöíéêÜ ðåñßïäïò -ðåßôå ôçò íá ìåôñÜåé êáëýôåñá- åßôå ãñáôóïõíßóáôå êÜðïéï óçìåßï Þ áããåßï óôçí åîùôåñéêÞ äåñìáôéêÞ åðéöÜíåéá. Åíôïðßóôå ôïí åñåèéóìü êáé êáèáñßóôå ôçí åðéöÜíåéá ìå Üöèïíï íåñü. H áðï÷Þ áðü ôï Üèëçìá åßíáé áíáãêáßá Ýùò üôïõ ôï ôñáýìá åðïõëùèåß ôåëåßùò (ßóùò äåí Ýðñåðå íá ôï æïñßóåôå ôüóï...).

8. Äåí ìðïñþ íá ôåëåéþóù

Ìçí Ý÷åôå áðáéôÞóåéò áðü ôïí åáõôü óáò íá ôåëåéþóåé ãñÞãïñá, üôáí ôï êÜíåôå ãéá ðÝìðôç öïñÜ -ôçí ßäéá ìÝñá- êáé ìÜëéóôá óôç óåéñÜ. HñåìÞóôå, áëëÜîôå óôÜóç êáé áöÞóôå ôïí Üëëïí íá áíáëÜâåé óôïìáôéêÝò ðñùôïâïõëßåò. Xáëáñþóôå ãéá ëßãï, ðÜñôå ìåñéêÝò âáèéÝò áíáðíïÝò êáé ïñìÞîôå ìå ôá ìïýôñá êáé ðÜëé óôç äïõëåéÜ (åÜí åßóáóôå ìüíïò óáò, êáëýôåñá íá ðáñáôÞóåôå áõôü ðïõ êÜíåôå êáé íá ðÜôå ìßá âüëôá...).

9. ÄçëáäÞ, åßìáé áäåñöÞ;

ÐåôÜôå óôá óýííåöá. Tï äùäåêÜ÷ñïíï -íôñïðÞ- ðïõ âñßóêåôáé ìáæß óáò åßíáé öïâåñÜ êùëïðåôóùìÝíï. KÜíåé ôá ðÜíôá, ñïõöÜåé ôá ðÜíôá êáé êÜèåôáé óå ïôéäÞðïôå åîÝ÷åé. ÎáöíéêÜ ç ôñåëÞ ãëþóóá ôçò ôñåëÞò ðéôóéñßêáò áðïìáêñýíåôáé áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ðüèïõ óáò -åíþ åóåßò áíáðïëåßôå ôç óôéãìÞ ðïõ ãíùñéóôÞêáôå óôï ðÜñôé ðïõ Ýêáíå ôï áíéøÜêé óáò- êáé ìå êéíÞóåéò êïìÜíôïò åéóâÜëåé óôá ïðßóèéá óáò. TñïìáãìÝíïò áíáêáëýðôåôå üôé ç åéóâïëÞ áõôÞ óáò åßíáé éäéáßôåñá åõ÷Üñéóôç êáé üôé Ýíá êýìá çñåìßáò ðëçììõñßæåé ôï óþìá óáò. "AìÜí! Eßìáé áäåñöÞ!", óêÝöôåóôå öùíá÷ôÜ. ÇñåìÞóôå êáé áðïëáýóôå ôï. ÁðëÜ ðñüêåéôáé ãéá ìßá åñùôïãåíÞ æþíç ðïõ ÷ôõðÜåé êüêêéíåò óôïí åãêÝöáëï. Tþñá åÜí èåëÞóåôå íá óáò êÜíåé ôï ßäéï êáé ï Ðáýëïò -ðïõ ìïéÜæåé óôçí ðéôóéñßêá- áõôü åßíáé Üëëï êåöÜëáéï êé Ýðñåðå íá ìáò ôï ðåßôå áðü ôçí áñ÷Þ ãéá íá ìçí áó÷ïëïýìåèá Üëëï ìáæß óáò...

10. Åêåßíç èÝëåé êé Üëëï, åêåßíïò èÝëåé ÙíÜóåéï

ÅÜí ôï Ý÷åôå Þäç êÜíåé ðÜíù áðü Ýîé öïñÝò, ôüôå ìåôÜ ëýðçò óáò ðëçñïöïñþ üôé ç âéïëïãéêÞ óáò êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå åðéóôçìïíéêÜ ðåéñÜìáôá óå ðéãêïõÀíïõò åßíáé éäéáßôåñá êñßóéìç. Tá ìÜôéá óáò åßíáé êüêêéíá, áðü êÜôù Ý÷ïõí åìöáíéóôåß óáêïýëåò A.B. Âáóéëüðïõëïò, åíþ ç êüñç -ôïõ ìáôéïý óïõ, âñå Üó÷åôï- äåí óõíåñãÜæåôáé éêáíïðïéçôéêÜ ìå ôéò åãêåöáëéêÝò åíôïëÝò. ÁðïôÝëåóìá; ÂëÝðåôå ãýñù óáò ìáýñá êïõëïýñéá êáé ìéêñÝò öùôåéíÝò åêñçîïýëåò. Tï óþìá óáò åßíáé âáñý, áöïý ïé ìýåò Ý÷ïõí ôéãêÜñåé óå ãáëáêôéêü êáé ìõñìçãêéêü ïîý, åíþ ïé ÷ôýðïé ôçò êáñäéÜò óáò åßíáé áäýíáìïé ãéáôß óôï áßìá äåí õðÜñ÷ïõí ðéá áñêåôïß õäáôÜíèñáêåò ãéá íá ìåôáôñáðïýí óå åíÝñãåéá. ÄéáèÝóéìç ðñï-ùèçôéêÞ åíÝñãåéá üìùò õðÜñ÷åé óôï øõãåßï êé Ý÷åé ôç ìïñöÞ ìáñìåëÜäáò, ìåëéïý, óáíôéãß, îçñþí êáñðþí êáé öéóôéêïâïýôõñïõ. ÄïêéìÜóôå ëßãï áðü üëá. Óýíôïìá èá åßóáóôå Ýôïéìïò íá áíôÝîåôå ëßéééãï áêüìá Þ íá îåñÜóåôå áðü ôïõò áðßóôåõôïõò óõíäõáóìïýò ãåýóåùí. ÅÜí äåí ôá êáôáöÝñåôå, ðÜñôå ôçëÝöùíï óôï ðåñéïäéêü. Ïé óõíôÜêôåò èá óáò óðñþîïõí -ôçí õðüèåóç- áöéëïêåñäþò, ðáßñíïíôáò ôç èÝóç óáò.
Copyright © 1996 KLIK Magazine Special Publications Aris Terzopoulos S.A. All rights reserved.